Press "Enter" to skip to content

Japan økonomi

Japansk økonomi

Beregn på baggrund af bilag 1 den procentvise ændring i yen-kursen fra 2. april 2012 til 2. april 2014. Forklar betydningen for Japans udenrigshandel.

Haven't found the right essay?
Get an expert to write you the one you need
GET YOUR PAPER NOW

For at beregne den procentvise ændring i yen-kursen fra 2012-2014 bruger jeg 5″,22, som kursen var i 2014, og minusser med 6″,77, som var kursen i 2012.

5″,22-6″,77= -1″,55

Derefter dividerer jeg dette med yen-kursen i basisåret.

-1″,55/6″,77= -22″,89

Den procentvise ændring i yen-kursen fra 2012-2014 er derfor -22″,895.

I analyseperioden er Yen blevet svækket i forhold til DKK.

En svag Yen gør det dyrere for Japan at importere varer fra udlandet, da deres valuta ikke længere har samme købekraft. Modsat bliver det dog billigere for udenlandske virksomheder at købe varer i Japan, hvilket også vil styrke Japans konkurrenceevne. Derfor vil svækkelsen i Yen også kunne øge eksporten.

Forklar hvorfor den japanske regering ønsker at skabe øget inflation?

I bilag 4 fremgår det at Japan i lang tid har haft deflation.

“De lave lønninger og den voksende ældrebyrde har gjort at Japan længe led under deflation” Inflationen bør ligge på 2-3 pct. Om året.

I Japan har økonomien været meget plaget af deflation. Deflation betyder at priserne på varer falder. Deflation kan medføre et fald i investeringer, samt gør inflation gæld sværere at tilbagebetale, da gældens reelle værdi vokser når priserne falder.

Med en øget inflation ønsker Japans regering at igangsætte efterspørgslen, så forbruget, samt vækst vil stige.Efterspørgslen efter arbejdskraft vil også øge i og med at produktionen øges. Den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft vil også være med til at presse priserne op, da lønningerne også bliver presset op. At lønningerne bliver presset op vil så presse både omkostningerne op, og dermed prisen op.

Dette vil skabe en demand-pull inflation hvis efterspørgslen bliver for høj.

Forklar hvordan ”Abenomics” skal bidrage til at øge inflationsraten i Japan.

Inddrag forskellige årsager til inflation.

’’Abenomic’’ som det fremgår i 5. Bilag, består politikken af tre ’’Pile’’ nemlig

Other essay:   Japan and malaysia

En gigantisk stimuluspakke på 655 mia. kr.

En lempelig pengepolitik, der skal give en inflation på 2% om året

Samt strukturelle reformer

Et lands inflation kan styres ved en aktiv finans- eller pengepolitik.

Den aktive finanspolitiks formål er at øge den samlede efterspørgsel.

Dette vil skabe efterspørgselsinflation. Det bliver gjort ved at sænke skatter og afgifter eller foretage investeringer. Den aktive finanspolitik vil være med til at få gang i produktionen og derved få flere i arbejde.

Ved en lempelig pengepolitik vil renten også falde, hvilket vil gøre det mere attraktivt at låne penge. Det er med til at få forbruget til at stige. Det kan også hjælpe på inflationen, i og med at der bliver skabt et gunstigt klima for erhvervsinvesteringer, da investeringer bliver mere rentable ved at nedsætte renten.

Analyser på baggrund af bilag 2 den demografiske udvikling i Japan. Vurder hvilken betydning udviklingen vil få for Japans offentlige gæld.

Den demografiske udvikling i bilag 2 viser at Japans befolkning består af 50% af folk over 39 år, og 22% af befolkningen af folk over 65. Fødselsraten i landet viser at der i gennemsnittet kun bliver født 1″,35 barn pr. kvinde. Derfor vil der ved et fald i børnetallet også komme et fald i befolkningstallet. Dette vil også betyde i fremtiden at antallet af erhvervsaktive i alderen 15-64 årige vil blive mindre og mindre.

Dermed skal et stigende antal af ældre mennesker forsørges af færre personer i den erhvervsaktive alder. Denne byrde kan medføre en permanent negativ økonomisk vækst i fremtiden, i og med at tilbagegangen i befolkningen er større, end fremgangen i produktiviteten. Den store del af personer over 64 vil lægge et stort pres på landets offentlige finanser. Der vil i fremtiden nemlig være halvt så mange erhvervsaktive tilbage til at forsørge pensionisterne.

Ældrebyrden vil gøre det sværere for Japan at nedbringe deres gæld, eftersom at indhugget som udgifterne til pension, hospital og ældrepleje vil give i Japans økonomi er ret så omfattende.

Disse udfordringer vil bringe finansieringsproblemer på længere sigt , da man typisk modtager offentlig ydelse i form af pension, når man fratræder arbejdsmarkedet.

Other essay:   Six places to visit during your family vacation in japan

Da den erhvervsaktive del af befolkningen mindskes, vil skattegrundlaget også mindskes.

Analyser med udgangspunkt i nøgletallene i bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Japan. Inddrag øvrige bilag i analysen.

Det fremgår af nøgletallene at efterspørgslen er faldene i landet. I privatforbruget forventes der et fald på -0″,7 %-point og i det offentlige forbrug forventes et fald på -0″,5 %-point fra 2012-2015. Staten formår altså ikke at skabe efterspørgsel. Eksporten er modsat positiv, dette kan være en faktor for økonomisk vækst i fremtiden. Denne forventes at stige fra -0″,1% i 2012 til hele 4″,8% i 2015. Som tidligere nævnt fremgår det i 5. Bilag, at yennen er faldet med 16% overfor dollaren siden Abes tiltrædelse, de er nu blevet konkurrencedygtige på verdensmarkedet, og det har øget deres eksport da de japanske varer nu findes attraktive af andre lande. Importens stigning vil kun udgøre ca. 1% af BNP og vil derfor ikke have stor indflydelse på betalingsbalancen og derfor heller ikke den store betydning for BNP.

Set i forhold til den voksende ældrebyrde er det imponerende at de formår at udnytte arbejdskraften bedre. At deres BNP er så lav, med et fald på -0″,4%-point, påvirker ikke arbejdsløsheden, det fremgår nemlig at arbejdsløsheden falder, da den i 2012 lå på 4″,4% og forventes at falde helt til 3% i 2015. Hvis dette sker, vil der blive fuld beskæftigelse, hvor arbejdsløsheden normalt ligger på de 3-4%.

Bilagene omhandler en række samfundsøkonomiske udfordringer. Vælg 2 væsentlige udfordringer og vurder hvordan de kan løses med instrumenter fra de økonomiske politikker.

En udfordring for Japan er deres manglende efterspørgsel. Lønningerne er statiske mens priserne fortsat stiger. Dette gør at den disponible indkomst rækker til mindre. En løsning på denne udfordring ville være at hæve lønningerne, men dette vil forværre konkurrencedygtigheden.Importeret inflation og omkostningsinflation kan også forekomme ved hævede lønninger, hvilket er årsagen til de stigende priser.

Forbrugerne kan miste lysten til at forbruge når priserne konstant stiger.

Other essay:   What is the attitude of japanese people toward westerners?

Regeringen vil kunne løse denne udfordring ved at anvende den lempelige pengepolitik som anvendes i ’’Abenomics’’. Her nedsættes renten, hvilket gør det mere attraktivt at optage lån, hvilket vil skabe øget efterspørgsel. Man vil så opleve stigninger i forbrug, byggerier og erhvervsinvesteringer, igen stigende efterspørgsel. Når dette får skabt inflation vil der komme stigninger i både beskæftigelse, BNP og import. Valutaindstrømningerne vil nu formindskes og yen kursen vil falde, da der ikke bliver optaget lån fra udlandet længere og andre lande vil købe færre obligationer i Japan. Til en vis grad kan regeringen også benytte sig af lempelig finanspolitik til at løse denne udfordring. Større offentlige udgifter vil generelt øge efterspørgslen, og øgede statsafgifter vil være lig borgerlige indtægter, og på den måde øges brugerens disponible indkomst, og dermed forbrugsmuligheder. Det er dog nødvendigt at kræve skatter ind for at undgå en stigende offentlig gæld, ved forsørgelse af ældrebyrden.

Ældrebyrden er også en af de mest væsentlige udfordringer for landet, med et konstant voksende antal af ældre og en fødselsrate på blot 1″,35 barn pr. kvinde.

Dette vil skabe en reduktion i arbejdsstyrken, mens andelen uden for arbejdsmarkedet vil vokse, hvilket vil lægge yderligere pres på offentlig gæld.

De bliver nødt til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Ved at tvinge folk i arbejde sætter de udbuddet i fokus. De må her gå ind og imødekomme det voksende problem med ældrebyrden bl.a. gennem reduceringer af offentligt forbrug og hævning af skatterne. Japans generelle skattetryk er lavt og de har derfor mulighed for at hæve det yderligere. Hvis de sætter pensionsalderen op, eller afskaffer ekstra ydelser, som efterløn, bremser de væksten af sociale ydelser, og folk vil derfor være længere på arbejdsmarkedet.

Dette vil være et stramt finanspolitisk indgreb, hvilket ikke er kompatibelt med ønsket om øget efterspørgsel, da det vil medføre nedsat BNP og dæmpede prisstigninger.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: